Regulamin serwisu

ZASADY UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego www.cybercasco.pl, którego właścicielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, o numerze NIP 107-00-00-164.

§ 2

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce jest firmą oferującą szeroki wybór ubezpieczeń turystycznych i assistance w Polsce i na terenie większości państw na świecie.

 

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o warunki niniejszego Regulaminu poprzez skorzystanie ze strony internetowej www.cybercasco.pl.

§ 2

Korzystanie z Portalu www.cybercasco.pl jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Internetu.

§ 3

Korzystanie z niektórych zasobów Portalu może wiązać się z koniecznością zalogowania.

§ 4

Cookies (“ciasteczka”) to małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania użytkowników i zbierania Informacji osobistych.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce mogą wykorzystywać tego rodzaju pliki cookies w celu poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom witryny.

Korzystamy z programu śledzącego w celu monitorowania zachowań klientów i generowania danych statystycznych odnośnie użytkowania witryny dla potrzeb opracowania jej projektu i układu. Oprogramowanie nie pozwala na określenie tożsamości użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies w Polityka Prywatności.

§ 5

Logowanie oraz wypełnienie formularza zakupowego odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia https://).

§ 6

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.cybercasco.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • użycia przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i wyższe), Chrome;
  • wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę JavaScript;
  • wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną akceptację plików cookies, w szczególności cookies sesyjnych;
  • do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;
  • strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu i oprogramowania do wyszczególnionych wyżej warunków.
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z niezgodnego z Regulaminem korzystania z serwisu.

§ 7

Zawartość witryny internetowej www.cybercasco.pl, a w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim. Prawa autorskie do stron, informacji i materiałów zawartych niej oraz ich układu są własnością i AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej www.cybercasco.pl są dostarczane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym.

§ 8

Zawarte w Portalu www.cybercasco.pl materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231 z późn. zm.).

§ 9

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie gwarantuje poprawności działania serwisu i prawidłowego wyliczenia składki ubezpieczeń oraz zakwalifikowania produktu w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera strony zawierające formularze zamówieniowe w wielu kartach lub w wielu oknach przeglądarki jednocześnie. W takim przypadku AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zawsze bierze pod uwagę obsługę produktu, którego zakres zawiera polisa i załączone dla Użytkownika OWU.

 

III. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zapewnia Użytkownikom Portalu, zwanym w dalszej części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL – Secure Socket Layer – służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.

§ 2

Dane personalne oraz kontaktowe naszych Klientów wykorzystywane są w zakresie niezbędnym dla obsługi dokonywanych transakcji oraz, w przypadku kiedy Klient wyrazi odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych, również w celach marketingowych. Zgoda taka nie jest warunkiem koniecznym do zakupienia ubezpieczenia w firmie AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, jednak pozwala Klientom, uzyskiwać bieżące informacje o zmianach w ofercie i usługach firmy ubezpieczeniowej AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie wykraczającym poza realizację zawartej umowy ubezpieczeniowej, będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

 

IV. KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 1

Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, poza składką ubezpieczeniową, która jest płatna w złotych. Korzystanie z serwisu internetowego i koszty wysyłki polis ubezpieczeniowych pokrywa AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

§ 2

Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej. W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać transakcję autoryzowaną przez systemy eCard lub płatność przelewem tradycyjnym.

W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność przelewem tradycyjnym na jego koncie pojawia się blankiet przelewu.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie:

  • realizacja płatności autoryzowana przez firmę eCard:
  • płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCard Electronic;
  • płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew 24 (BZWBK), Płać z Nordea, Przelew z BPH, PKO24 (Bank PKO S.A.), iPKO (Bank PKO BP)
  • przelew tradycyjny, z tym zastrzeżeniem, że płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w kwitariuszu do zapłaty, w przeciwnym razie oferta wygasa i składka nie może być zapłacona.

Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na strony www.cybercasco.pl, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).

 

§ 3

Osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

 

V. ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ PRZY REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Zwrot składki przekazywany jest na konto wskazane przez ubezpieczającego, a w przypadku transakcji kartą płatniczą na rachunek karty, z której nastąpiła płatność.

 

VI. ZMIANY ZASAD UŻYTKOWANIA

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty ubezpieczeniowej AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu zwanego również Zasadami Użytkowania.

 

VII. KWESTIE NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.